Сегодня, 1 ноября, в Туве впервые отмечается День тувинского языка

tiva_coa

Ноябрь 1-ни  тыва дылдың хγнγ кылдыр чарлааны-биле Тыва Республиканың Саналга палатазының мурнундан чонувуска изиг байыр!

Чоргаарал, хγндγткел-биле Томас Монгуштуң «Тыва дылым» деп шγлγγн бараалгаттывыс.

Тыва дылым

Дангаар эртен багай авам кидис оонге
Дыннаачаннап удуп, оттуп чыдарымга,
Авам, ачам, акым, угбам, дунмаларым
Аразында аажок хоглуг хоорешкен тур.

Кара пашта хайнып хоорээн суттуг шайны,
Кырган-авам калгак биле саарып турда,
Кыпкан оттун дызырарган даажынга
Кайгамчыктыг чараш дылды дыннап каан мен.

Чайлаг чернин эм-дом синген агаарынга
Чыргап, таалап, херлип, коступ, удуп чыда,
Чарашсынып магадааным шак ол дылга
Чыткан бодум чугааланып оттуп келдим.

Ортемчейге кижи болуп чаяаттынгаш
Огбелерим ондур чаагай мерген дылын,
Алдын хуннун херел чырыын коруп тура
Авайымдан бир-ле дугаар дыннааным ол.

Орай дуне сылдыс караа четчип турда,
Ойтулааштаан оолдар, кыстар ырын дыннааш,
— «Тыва дылым, кандыг кончуг чечен чоор» — деп
Айдын дуннун таалалынга бузурээн мен.

Сарыг-оолдун, Сурун-оолдун чогаалындан,
Чыргал-оолдун, Кенденбильдин ырызындан,
Чанчы-Хоонун, Шара-Хоонун тоолдарындан
Сузуум болган тыва дылды номчааным ол.

Чодураалар чечектери частып турда,
Часкы садка сериин салгын ойнап турда,
Тыва дылым ачызында шак ол ынчан
Тыва кыска сеткилимден ынакшаан мен.

Сеткилимден чогааттынган шулуктерим,
Сеткилимден дойлуп унген ырыларым,
Тыва дылым «эрге чассыг толу болуп»
Тумен чоннун сеткил хоннун оортуп чору.

Тыва дылым — эгээртинмес эртинем сен,
Тыва дылым — чуртталгамнын байлаа-дыр сен.
Оттан изиг, хунден чырык сеткилимнин
Октаргайже ужуп унер чалгыным сен.

Чырык черге дириг чоруур назынымда,
Чурээм биле ынакшааным тыва дылга,
Кежик, чолдуг чуртталганы шаннааны-дээш
Кудук базып, черге чедир могейиир мен.

Шулукчу 1 Шулукчу 2 Шулукчу 3